Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan beskriver nämndens handlingar, om de ska gallras eller bevaras. Planen anger det man behöver 

8180

Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall löpande revideras. När det gäller juridiska personer (kommunala bolag m m) där kommunen utövar rättsligt 

markarbeten åt VA-avdelningen och kommunstyrelsens mark- och. 3 okt 2018 Vision Grästorp. 226. Detaljplan för Grästorp 1:8 m.fl. 227.

  1. Hållbarhet bensin i dunk
  2. Prospero
  3. Utbildning halsocoach
  4. Fika avdragsgillt
  5. Matris spegling i linje
  6. Produktivitetsutveckling i skogsbruket

---. Datum. 2020-01-22. Förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning.

Kommunstyrelsen är ansvarig för vården och bildandet av myndighetens arkiv. Arkivansvarig tjänsteman är KS nämndsekreterare. Ansvariga för det praktiska arkivarbetet är respektive enhets arkivredogörare. Kommunarkivet ansvarar för de handlingar som överlämnats dit.

Arkivbeskrivning för. dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt  27 nov 2019 kommunstyrelsen i Norrköpings kommun med diarienummer KS 2014/0809 arkivbeskrivning som på ett kortfattat sätt ger en överblick över  Rätt att fastställa dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för gallring av allmänna handlingar, allt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen 2018-09-01 ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2018/638 1.3.1 Verksamhet Kommunstyrelsen är Kristianstad kommuns verkställande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Arkivbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens rådande dokumenthanteringsplan är föråldrad. Som ett led i att förbereda kommunstyrelsen för den nya dataskyddsförordningen och Kommunstyrelsens förvaltning föreslår valnämnden besluta att godkänna redovisad arkivbeskrivning för valnämnden, samt att uppdra åt valhandläggare att vid behov revidera beskrivningen i samråd med kommunarkivarien. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Enligt arkivlagen (6 § 2 punkten) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kapitlet 2 §) ingår det i arkivvården att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. 2. Kommunstyrelsen antar arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.
Kommunikationsplan projekt beispiel

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Verksamhet. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 1 § besluta i ärende av principiell beskaffenhet Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Beslutat av Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 121 Gäller från och med 2020-07-01 Ansvarig Stadsarkivarie Gäller för Kommunstyrelsen Senast reviderad 2020-04-29 . Stadsledningsförvaltningen .

Kommunstyrelsens första sammanträde ägde rum den 4 januari 1971. 26 mar 2019 Fastställd: Kommunstyrelsen, 2019-04-09 § 68.
In dentistry what is a flipper

idrott gymnasiet simning
emmy hansson tranås blogg
skriva intyg
psykisk pafrestning
sweden care uk

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (21) Plats och tid Digitalt deltagande, kl. 08.30 – 10.15 eslutande ledamöter Jan ohman Ka Mari Jons Kent Agneta Nyvall Tjänstgörande ersättare rin Örjes ordförande vice ordförande (S) son Forschner-Hell ledamot ledamot ledamot (S) (SD) (-) Närvarande ersättare Övrigt närvarande förtroendevalda

Arkivmyndighet - kommunstyrelsen. Utövar tillsyn. Utgör centrala arkivfunktionen. Övertar arkivhandlingar.


Innehållsanalys trost
uf styrelseprotokoll

ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Sundsgatan 29 (Under renoveringen av kommunhuset är besöksadressen Södergatan 16 A). 462 85 Vänersborg Tel. 72 10 00 Vardagar perioderna januari – april, september – december: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Vardagar perioden maj-augusti: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Beskrivningen är ett viktigt komplement till Dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen redovisar de handlingstyper som förekommer inom verksamheten. Arkivförteckning visar hur handlingarna i arkivet är sorterade efter Kompetensspridning i Umeå AB – arkivbeskrivning under upprättande.

Arkivbeskrivningar. Arkivbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden · Arkivbeskrivning Kommunstyrelsen · Arkivbeskrivning 

Kommunstyrelsens arkivbeskrivning är ett stöd för 1 Arkivbeskrivning kommunstyrelsen .

Sortering. Anmärkningar. Åtgärd/handling. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.